1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu SUTU – výroba a prodej
oblečení jsou platné od 1. 1. 2018.
1.2.Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb.,vobčanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemné vztahy tj. práva a povinnosti smluvních stran vznikající při uzavření kupní smlouvy v rámci prodeje v tomto internetovém obchodě, tj.prodávajícího a kupujícího.

Podnikatel: Eliška Hejdová

Sídlo: Zálešná VII 5857, Zlín, 76001
IČ: 03753263

Tel: + 420 773240611
Email:
info@sutu.cz

1.3. Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému
prodávajícím v internetovém e-shopu na adrese: https://www.
sutu.cz nehledě na to, zda je
kupujícím podnikatel či spotřebitel.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran.
2.2. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání.

2.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností.
2.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.5. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu na jeho předchozí žádost.
2.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Na poskytnutí dárku prodávajícím kupujícímu se vztahuje § 2992 občanského zákoníku, neboť
prodávající obohacuje kupujícího s úmyslem ho obdarovat bez úmyslu se právně vázat.
2.7. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3. Platební podmínky, cena zboží, doručení a převzetí zboží, osobní odběr

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
3.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2215250807/6210, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího”);
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Zboží je doručováno přepravní službou, kterou si kupující zvolí při vyplňování objednávky. Osobní odběr zboží je možný po předchozí dohodě kupujícího s prodávajícím. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží.
DOPORUČENÍ PRO KUPUJÍCÍHO: Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo prodávajícího
na e-mailu info@sutu.cz, v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy.

Cena a způsob dodání:

Balík na poštu 120,- Kč
Balík do ruky 130,-Kč
Dobírka 60,- Kč
Zásilkovna 75,- Kč
Osobní odběr zdarm
a.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.9. Zákazník má možnost výměny nenošeného zboží s cedulkou a fakturou do 14 dnů ode dne převzetí za jiné zboží. Peníze při výměně zboží prodávající nevrací.

4. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

4.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Je-li objednávka rozdělena do několika zásilek, běží lhůta od doručení poslední z nich.

4.2. Do oznámení o odstoupení od smlouvy kupující uvede tyto údaje:
• Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
• Datum obdržení:
• Jméno a příjmení kupujícího:
• Adresa kupujícího:
• Číslo objednávky nebo faktury
• Číslo účtu k vrácení kupní cenuy
• Tel. kontakt:
• Datum:
• Podpis kupujícího: (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat na adresu:
Eliška Hejdová, Zálešná VII, 5857, 76001 Zlín

4.3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícího. 4.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5. Prodejce vrací celou částku, kterou od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dopravu při prvním dodání zboží kupujícímu. Náklady spojené s navrácením zboží zpět prodejci nese kupující. Při odstoupení od kupní smlouvy neakceptuje prodávající zboží vrácené prostřednictvím dopravy s dobírkou.
4.6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. 4.7. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
4.8. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského
zákoníku v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5. Reklamační řád

5.1. Tento reklamační řád upravuje ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ve smyslu § 2085 a násl. občanského zákoníku práva a povinnosti mezi prodávajícím Eliška Hejdová, IČ 03753263 (dále jen „prodávající“), která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a kupujícím, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“), zejména pak rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“).
5.2. Prodávající musí objednané zboží kupujícímu dodat bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo
obvyklými tak, aby bylo možné věc po stanovenou dobu používat podle účelu smlouvy. Zboží je
vadné, není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení. Reklamovat nelze vady, které kupující sám způsobil (nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem či mechanickým poškozením zboží) nebo o kterých již při koupi věděl. To platí i u vad, kvůli kterým se s prodávajícím dohodl na snížení ceny zboží.

5.3. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení věci.

5.4. Při reklamaci musí být reklamované zboží zbaveno všech nečistot. Pokud bude znečištěno nebo nebude kompletní, nebude převzato k reklamaci.
5.5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.
5.6. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

6. Záruka za jakost


6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové,
které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy prodávajícího
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
• vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
6.2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
6.3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

7. Způsob uplatnění reklamace

7.1. Reklamaci lze uplatnit písemně zasláním zboží na adresu Eliška Hejdová, Zálešná VII, 5857, Zlín, 76001.

7.2. V případě zaslání reklamace je nutné reklamované zboží důkladně zabezpečit, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození. Balík by měl obsahovat kompletní reklamované zboží (včetně veškerého příslušenství), kopii dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího.
7.3. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu reklamační protokol, neboli potvrzení o uplatnění
reklamace. Protokol obsahuje datum zahájení reklamačního řízení a způsob vyřízení reklamace, který kupující vyžaduje. Dále datum koupě daného zboží, popis stavu zboží v době uplatnění reklamace a způsob, jakým bude kupující l informován o vyřízení reklamace.
7.4. U spotřebního zboží činí doba, po kterou prodávající kupujícímu odpovídá za vady, 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna během této lhůty.

7.5. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do tří pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamační lhůtu lze dohodou stran prodloužit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

7.6. Reklamace je vyřízena tehdy, když o tom prodávající vyrozumí kupujícího.
7.7. Společně se zbožím předá prodávající kupujícímu i potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, případně zdůvodnění, proč reklamace nebyla přijata.

7.8. Náklady spojené s dopravou zboží budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Vyřizování stížností kupujících- spotřebitelů prodávající zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy: info@sutu.cz.

8.2. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo00020869, internetová adresa www.coi.cz.
8.4. Rovněž je možné při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem využít on-line platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační adresa (dále jako „osobní údaje”).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Prodej zboží prodávajícím podléhá dozoru živnostenského úřadu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2018